Български English

Проект ORGFARM

Органичното земеделие – предизвикателство  или отговорност за нашата природа

Основна цел: Да се подпомогне икономическото развитие на трансграничния регион чрез стимулиране на селскостопанския производител в областта на биологичното земеделие.

Първата специфична цел на проекта е свързана с укрепване на капацитета на местните общности в областите Видин и Зайчар за устойчиво трансгранично сътрудничество чрез стимулиране на публично-частните партньорства,обучителни инициативи, насърчаване на мобилността и обмяна на професионален опит в сферата на земеделието.

Втората специфична цел на проекта е изграждане на пилотен модел мрежа от институции и фирми, обединени около идеята за водеща роля на неправителствените организации в двата региона при повишаване на информираността и уменията на земеделските производители, мобилизирането им за активното участие в процесите на модернизиране на сектора и региона, и популяризирането на приоритетите на европейската политика за социално и икономическо сближаване и задълбочаване на трасграничните връзки.

Проектът  е насочен към разрешаването на конкретни проблеми на земеделските производители и преработватели на Видин и Зайчар, свързан с необходимостта от подобряване качеството на произведената продукция,обогатяване на почвите,опазване на околната среда и постепенното въвеждане на Европейските стандарти в аграрния сектор с използван подход - планиране на проект, ориентиран към целите.
 
Проектът обхваща областите Видин, България и област Зайчар, Сърбия, характеризиращи се с:

Реализирането на проекта предвижда и съвместна работа с представители на земеделските кооперации, браншови организации и организации, подкрепящи бизнеса от двата погранични района, със специалистите от общинските, областна администрации и подведомствените областни структури на МЗГ, регистрираните безработни и самонаети лица от гр.Видин и региона, които също са потенциални бенефициенти на проекта.

Географското покритие на проекта обхваща всички общини в област Видин и област Зайчар и активно работещи на територията европейски програми за трансгранично сътрудничество, които дават естествени предимства по отношение създаването на нов тип организация на селскостопанските производители и подобряване на интеграционните връзки между производителите на селскостопанска продукция.
 

Резултати:

  1. Разработена оценка на нуждите на земеделските производители в района на Видин и Зайчар.
  2. Създаден на „Наръчник за органичния фермер“
  3. Организирани 4 еднодневни семинари за биологичното земеделие в общините Ново село, Белоградчик, Брегово и Кула.
  4. Обмяна на опит на 20 производителя от малки селски и фамилни ферми от област Видин, България с колеги в областта на биологичното земеделие от област Зайчар, Сърбия;